ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Xeljanz (тофацитиниб): Първoначални резултати от клинично изпитване за повишен риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития и злокачествени заболявания (с изключение на немеланомен рак на кожата, НМРК) при употребата на тофацитиниб спрямо инхибитори на

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17, 1050 Brussels, Белгия

Тел: +359 2 970 43 33

Факс: +359 2 970 43 00

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (ПСМС)

Март 2021 г.

Xeljanz (тофацитиниб): Първoначални резултати от клинично изпитване за повишен риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития и злокачествени заболявания (с изключение на немеланомен рак на кожата, НМРК) при употребата на тофацитиниб спрямо инхибитори на TNF-алфа

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.

Уважаеми Медицински специалисти,

Pfizer Europe MA EEIG, след съгласуване с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителна агенция по лекарствата, би искал да Ви информира за следното:

Резюме

  • Предварителните данни от завършило клинично изпитване при пациенти с ревматоиден артрит (А3921133) показват по-висок риск от големи нежелани сърдечно-съдови събития (MACE) и злокачествени заболявания (с изключение на немеланомeн рак на кожата, НМРК) с тофацитиниб спрямо пациенти, лекувани с инхибитори на TNF-алфа.
  • Моля, продължавайте да отчитате ползите и рисковете от терапията с тофацитиниб, когато взимате решение да предпишете или да продължите терапията на пациенти с този продукт. Продължавайте да следвате препоръките, дадени в Кратката характеристика на продукта тофацитиниб.
  • Посъветвайте пациентите си да не прекратяват приема на тофацитиниб, без да се консултират първо с лекуващия си лекар и да говорят с лекуващия си лекар, ако имат въпроси или притеснения.

Понастоящем EMA извършва допълнителна оценка на данните от проучване A3921133 и потенциалното им въздействие върху продуктовата информация на тофацитиниб. Окончателните заключения и препоръки ще бъдат дадени веднага след приключване на оценката.

Допълнителни данни относно съображението, свързано с безопасността

Тофацитиниб е JAK-инхибитор и е показан за лечение на:

  • умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит (РА) или активен псориатичен артрит (ПсА) при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към едно или повече болест-модифициращи антиревматични лекарства.
  • възрастни пациенти с умерено тежък до тежък, активен улцерозен колит (УК), с недостатъчен отговор, загуба на отговор или непоносимост към конвенционалната терапия или биологично средство.

Дългосрочно проучване за безопасност A3921133 при пациенти с РА

Проучването ORAL surveillance (A3921133) e голямо (N=4 362), рандомизирано, с активна контрола, клинично изпитване за оценка на безопасността на тофацитиниб в две дози (5 mg два пъти дневно и 10 mg два пъти дневно) спрямо инхибитор на тумор-некротизиращия фактор-алфа (инхибитори на TNF-алфа) при участници с РА на възраст 50 или повече години и които имат поне един допълнителен фактор за сърдечно-съдов риск (определен в протокола от проучването като настоящ пушач, високо кръвно налягане, HDL-холестерол 40 mg/dl, захарен диабет, анамнеза за исхемична болест на сърцето, фамилна анамнеза за преждевременна исхемична болест на сърцето, екстраартикуларен РА), някои от които са известни също и като рискови фактори за злокачествени заболявания.

Първичните съпътстващи крайни точки в това проучване са оценени MACE и оценени злокачествени заболявания (с изключение на НМРК). Проучването се базира на събития, което също изисква да бъдат проследени поне 1 500 пациента в продължение на 3 години. Предварително зададените критерии за не по-малка безопасност не са постигнати за тези първични крайни точки и клиничното изпитване не може да покаже, че тофацитиниб е не по-малко безопасен (“не по-лош”) от инхибитори на TNF-алфа. Резултатите предполагат, че тези рискове са свързани и с двете одобрени дозировки/схеми на прилагане (5 mg два пъти дневно и 10 mg два пъти дневно, която дозировка е одобрена само при пациенти с УК).

Първичният анализ включва 135 участници с оценени MACE и 164 участници с оценени злокачествени заболявания (с изключение на НМРК). Най-често съобщаваното MACE е миокарден инфаркт. Най-често съобщаваното злокачествено заболяване (с изключение на НМРК) е рак на белия дроб. При тези участници с преобладаване на известни рискови фактори за MACE и злокачествени заболявания (напр. напреднала възраст, тютюнопушене) се наблюдава по-висока честота на събития във всички групи.

Оценени МАСЕ*

 

Тофацитиниб

5 mg два пъти дневно

Тофацитиниб

10 mg два пъти дневно**

Тофацитиниб комбинирана доза

Инхибитори на TNF-алфа

Общ брой участници

1455

1456

2911

1451

Брой участници с първо събитие в рисковия период*** (%)

47 (3,23)

51 (3,50)

98 (3,37)

37 (2,55)

Пациентогодини

5166,32

4871,96

10038,28

5045,27

IR (95% CI) (брой на участниците със събитие/100 пациентогодини)

0,91 (0,67; 1,21)

1,05 (0,78; 1,38)

0,98 (0,79; 1,19)

0,73 (0,52; 1,01)

HR (95% CI) за  

тофацитиниб спрямо инхибитори на TNF-алфа 

1,24 (0,81; 1,91)

1,43 (0,94; 2,18)

1,33 (0,91; 1,94)****

 

IR – честота на заболеваемост
CI – доверителен интервал
HR – коефициент на риска
(*) На основата на модел на Cox за пропорционалния риск
(**) Рамото на 10 mg два пъти дневно включва пациенти, които са преминали от 10 mg два пъти дневно на 5 mg два пъти дневно, в резултат от модифициране на проучването през февруари 2019 г.
(***) Рисковият период включва всички проследявания, независимо от експозицията
(****) Критерият за не по-малка безопасност не е покрит при първичното сравнение между комбинирани дози тофацитиниб и инхибитори на TNF-aлфа, тъй като горната граница от 95% CI надвишава предварително зададения критерий за не по-малка безопасност от 1,8, т.е. 2,09 >1,8.

Понастоящем EMA извършва допълнителна оценка на данните от проучване A3921133 и потенциалното им въздействие върху продуктовата информация на тофацитиниб. Окончателните заключения и препоръки ще бъдат дадени веднага след приключване на оценката.


Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ №8

1303, гр. София

Р. България

Тел: +359 2 8903 417

Факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • тел.: +359 2 8903417
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Притежател на разрешението за употреба/Представител на ПРУ

Пфайзер Люксембург САРЛ,

клон България,

Европейски Търговски Център

бул. “Цариградско шосе” 115 M, сграда “Д“, ет. F

гр. София 1784, България

Teл: + 359 2 9704333

Факс: 008001181183 или + 359 2 9704200

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Представител на Притежателя на разрешението за употреба

Пфайзер Люксембург САРЛ,

клон България,

Европейски Търговски Център

бул. “Цариградско шосе” 115 M, сграда “Д“, ет. F

гр. София 1784, България

Teл: + 359 2 9704333